Regionalne Forum Liderów Odnowy Wsi 24-25 kwietnia 2014 r.

PROGRAM     >   KONCEPCJA PROGRAMU

Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego (POWWŚ) (dawniej Śląski Program Odnowy Wsi) to program adresowany do społeczności wiejskich województwa śląskiego, które chcą aktywnie kreować swój rozwój społeczno-gospodarczy, zachowując przy tym najcenniejsze zasoby i walory życia na wsi.

Intencją ŚPOW jest współpraca z wybranymi społecznościami lokalnymi, zamieszkującymi tereny wiejskie województwa śląskiego, organizowana przez organizatorów Programu (Samorząd Województwa Śląskiego, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego) z udziałem gmin i powiatów.

Głównym celem Programu jest pobudzenie aktywności mieszkańców wsi, poprzez stymulowanie i wspomaganie oddolnych inicjatyw rozwojowych oraz stworzenie odpowiednich mechanizmów i instrumentów wsparcia odnowy i rozwoju wsi. Efektem Programu ma być uruchomienie trwałego i samopodtrzymującego się rozwoju społeczności wiejskich na obszarze wybranych gmin i powiatów z założeniem ich oddziaływania na bliższe i dalsze obszary wiejskie poprzez promieniowanie najlepszych wzorców odnowy wsi. W projekcie regionalnym zostaną wykorzystane zarówno doświadczenia Programu Pilotażowego ,,Odnowa Wsi Śląskiej,, realizowanego w latach 2002-2004, jak również doświadczenia innych regionów Polski, w tym zwłaszcza sąsiedniego województwa opolskiego.

W Programie uczestniczy obecnie 90 sołectw z terenu województwa śląskiego, podzielonych na trzy komponenty: KOMPONENT A - 10 sołectw objętych pilotażem w latach 2002-2004, KOMPONENT B - 40 sołectw, które przystąpiły do Programu w 2004 oraz KOMPONENT C - 40 sołectw wyłonionych w miesiącu wrześniu 2006.